R Anvar Dabus, 984 - Jd Dona Sarah - CEP 17012-380 - Bauru - SP